Trajecten

» Over Perspectief » Trajecten

Trajecten

Naast het reguliere Perspectief traject worden twee leerwerktrajecten toegevoegd aan het aanbod van Perspectief: het oriëntatie-traject en het observatie-traject. Ook hierin draait het om maatwerk, maar deze trajecten gaan daar nog een stapje verder in. Voor iedere jongere wordt een eigen programma opgesteld. De invulling daarvan is afhankelijk van de hulpvraag en leer- en ontwikkeldoelen. Inhoudelijke werkzaamheden, hulp en begeleiding, dagen/tijden, e.d. worden daarbij – continue – afgestemd en indien nodig aangepast.

Oriëntatie traject:

Binnen dit leerwerktraject wordt de jongere de mogelijkheid geboden om kennis te maken met allerlei soorten werkzaamheden binnen de verschillende leerwerkbedrijven. Eén bepaalde vakrichting kiezen is dus niet nodig. Het is vooral de arbeidscontext van Perspectief die ingezet wordt om arbeidsvaardigheden op te doen. Dit biedt de gelegenheid om (zonder schoolse omgeving) te ontdekken waar motivatie en talenten liggen. Maar ook welke ontwikkelpunten en belemmeringen er zijn. Het leren in de praktijk wordt gecombineerd met algemeen vormend onderwijs. Het traject kan gezien worden als een overbrugginstraject; een investering door en voor de jongere om beter te weten wat hij/zij wil en kan, wat passende uitstroommogelijkheden zijn en wat daarin van hem/haar gevraagd wordt.

Observatie-trainingstraject:

Voor sommige jongeren geldt dat het lastig is om te kunnen bepalen wat een passend vervolgtraject is, omdat er allerlei belemmeringen spelen. Een jongere kan bijvoorbeeld dermate moeite hebben met veranderingen en met onverwachtse situaties, dat een vervolgtraject weinig zinvol lijkt. Het observatietraject biedt een maatwerkarrangement aan, van werken en het volgen van algemeen vormend onderwijs. Kenter Jeugdhulp (verbonden aan Perspectief) speelt hierbij een belangrijke rol. Binnen de arbeidscontext van Perspectief en aan de hand van intensieve begeleiding verrichten de jongeren werkzaamheden waarbij ze nauwlettend worden gevolgd en geobserveerd, ook tijdens het onderwijsdeel van het traject. Het doel is om een helder beeld te krijgen van de mogelijkheden en belemmeringen die er spelen, en om te bepalen of een jongere in kan stromen in het reguliere Perspectief traject, of dat er ander passend traject volgt. In het advies dat Perspectief levert wordt dat verder uitgewerkt en aangegeven welke ondersteuning daarbij nodig is.